INFORMACE » REKLAMACE
Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Radim Staffa - Elektro3000  

 

 

Pokud je zboží dodáno s 36-ti měsíční zárukou vztahuje se na něj speciální záruční podmínky. Pokud podmínky níže uvedené nebudou dodrženy je záruka zkrácena na 24 měsíců bez možnosti odvolání. Záruka 36 měsíců je vystavena pouze pro kupujícího uvedeného na prodejním dokladu vystaveném firmou Radim Staffa-Elektro3000. Záruku 36 měsíců nemůže uplatnit jiný odběratel než je uvedený na prodejním dokledu.

 

Záruka je rozdělena na 2+1 rok. První dva roky zajišťuje autorizovaný servis a třetí rok zajišťuje Radim Staffa-Elektro3000.

 

Zákazník je povinen 23 měsíc od nákupu telefon zaslat prodejci na garanční prohlídku, nesmí být zaslán o jeden měsíc dříve ani o jeden měsíc později. Pokud tuto podmínku nedodrží 36-ti měsíční záruka zaniká a zůstává pouze 24 měsíční záruka.

 

Pokud se na přístroji projeví opakovaná vada v období 25-36-tý měsíc je tato vada řešena vždy opravou - zákazník nemůze požadovat výměnu za nový kus, nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě mechanického poškození, vniku kapaliny, kovových částic nebo extrémně zaprášen, záruka zaniká.

Záruka 36 měsíců se nevztahuje na přislusenství zakoupeného přístroje.

Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury formou SMS(krátké textové zprávy).
O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol, který je zaslán na emailovou adresu zákazníka.
Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
U výrobků jejichž záruční opravu vyřizují autorizované servisy doporučujeme uplatnit záruku přímo v těchto servisech - seznam servisů zde a nebo na stránkách www.najdiservis.cz .

Reklamace zasílejte na adresu Elektro3000, Bezručova 7, Blansko 67801.

Zboží u kterého je přibalen záruční list přímo od výrobce:
zboží je expedováno s nevyplněným záručním listem a to z několika důvodů:
bohužel se stává, ze některý zákazník si zboží objedná, poté nevyzvedne, a nám se balíček vrací zpět. Poté se tento produkt s vyplněným záručním listem nedá prodat jako nový výrobek.
postup je tedy následující:


Nevyplněný záruční list + kopii dokladu od nákupu nám zašlete na adresu:
Elektro3000, Bezručova 7, Blansko 67801 a my vám jej zašleme ihned zpět potvrzený.

Reklamační řád je platný od 01.08.2009


Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nároky kupujícího ze záruky
Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náležejí nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo:
- na vyřízení reklamace nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Způsob provedení reklamace
Reklamace vyřizuje reklamační oddělení Radim Staffa - Elrktro3000, osoba zodpovědná za vyřizování reklamací STAFFA RADIM, tel.: 516411801, e-mail: reklamace@elektro3000.cz
Reklamace vyřizují také autorizovaná servisní pracoviště uvedená v záručním listu
Podmínkou řádné reklamace je prokázání nákupu reklamovaného zboží od společnosti Radim Staffa - Elektro300.

 


Všeobecné ustanovení
- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady prodaného zboží obchodním zákoníkem, z. č. 513/1991 Sb., kdy prodávající má právo tento reklamační řád přiměřeně na takového kupujícího aplikovat.
- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Základní pojmy
- Prodávající – Radim Staffa - Elekto3000, Na Milíři 114 Klepačov, Blansko 67801 (provozovna Bezručova 7, Blansko 678 01)
- Zboží - věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě www.elektro3000.cz (dále také jen „obchod“) provozovaného prodávajícím.
- Záruční list - listina vystavená prodávajícím obsahující minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky.
- Reklamace oznámení zjištěné vady kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem, telefonicky či jinou vhodnou formou, které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady.

Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
- uplynula-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba
- u vad způsobených neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze a v důsledku toho následně vzniklé vadě
- poškozením zboží působením živlů
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají provozním podmínkám svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a v důsledku toho následně vzniklé vadě
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu

Záruční doba
Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v  prodávajícím potvrzeném záručním listě (dokladu o zakoupení) zaslaném kupujícímu.
Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně 24 měsícům dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, do této doby se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace musí být ale vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou) a to na dobu uvedenou servisem.

 

OGQ2NThh